Поверителност

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Общи условия за ползване на сайта, поръчка и доставка

Всеки посетител на сайта може свободно да разглежда предлаганата гама продукти, но само регистрирани такива могат да поръчват през онлайн формата за поръчки. Регистрацията създава личен профил на КЛИЕНТА, където той може да следи своята история като потребител на сайта.
Всеки КЛИЕНТ, който се е регистрирал като тип потребител "на дребно” може да влезне със своето потребителско име и парола веднага и да направи своята онлайн поръчка.
При отказ от оторизация личните данни на КЛИЕНТА ще бъдат унищожени (заличени) в рамките на 2 работни дена.
ТЪРГОВЕЦЪТ не може да даде гаранция, че достъпът до онлайн магазина е постоянен и непрекъсващ, поради технически причини.
ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да коригира цените на своите продукти във всеки един момент, без да се налага да уведомява КЛИЕНТА за промяната. Новите цени стават актуални веднага.


Защита на лични данни
Регистрацията в онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА  последващите поръчки през него изискват споделяне на определени лични данни от страна на КЛИЕНТА.
Според Регламена на Европейския парламент и на Съвета, засягащ “общите правила за защита на личните данни” (GDPR), влизащ в сила на 25 май 2018 г., обработването, съхранението и изтриването на лични данни е приоритет за ТЪРГОВЕЦА и той се задължава да прилага и спазва всички правни разпоредби, свързани със защитата на лични данни. А именно:
- да съхранява и обработва данни, при изричното съгласие на собствениците на такива;
- да осигури защита на достъпа до тях от нежелани трети лица;
- да ги криптира;
- да не продава и/или предава лични данни към трети лица, без изричното съгласие на собствениците им и когато това не засяга основната дейност на ТЪРГОВЕЦА.
- да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 48 ч.
- да не нарушава други принципи относно правата на човека и да прилага успоредно всички закони, засягащи интересите на личността.
1. Лични данни могат да бъдат събирани (и съхранявани) с цел осъществяване на основната дейност на ТЪРГОВЕЦА, а именно осъществяване на електронна търговия. Такива могат да бъдат заличавани (изтривани) при поискване от страна на КЛИЕНТА в рамките на 48 часа или след приключване на дадена поръчка, ако тя е в ход към момента на поискване. Ако КЛИЕНТЪТ желае данните му да бъдат заличени, трябва да изпрати писмо до danubekayaks.com със заглавие Отписване.
2. Лични данни, обект на съхранение са: имена, телефон за връзка, имейл, адрес за кореспондеция (в т.ч. пощенски код, град, област). КЛИЕНТИТЕ на сайта имат достъп до тях и могат да ги редактират или изтриват част от тях по всяко време.
3. Във връзка с осъществяването на доставка на направената поръчка ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя част от личните данни на КЛИЕНТА на трети лица - доставчици. КЛИЕНТЪТ е дал своето съгласие, за което, предварително. Той по всяко време може да изисква достъп до данните, които са предоставени на трети лица, както и кой са тези трети лица.


4. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава, че предоставената лична информация няма да бъде разкривана, предавана, обменяна или публикувана никъде на сайта, като в допълнение на това няма да бъде предоставяна на други сайтове. Изключение може да се направи само при условие, че е получено изрично разрешение от потребителя или ако съответната информация е необходима на българските законодателни органи.
При нарушаване съприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива www.danubekayaks.com ще уведоми компетентните органи (в случая КЗЛД) в рамките на 72 часа, както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.


ОТ ”ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”:
“Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автомачни или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
“Трето лице” е физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице, за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, от обработващия лични данни и от лицата, които под пряко ръководство на администратора или обработващия имат право да обработват лични данни.
“Съгласие на физическото лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информационно волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.